ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN LOTERIJEN

Winactie "MISS JUWELO" op facebook

De voorwaarden voor deelname aan ons Geluksrad vindt u hier.

 1. ORGANISATOR, GELDIGHEIDS VAN DE ALGEMENE DEELNEMINGSVOORWAARDEN

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan de in de aanbiedingen van Juwelo Deutschland GmbH georganiseerde loterijen.

 2. GESCHIKTHEID OM DEEL TE NEMEN

  Alle personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, komen in aanmerking voor deelname. Medewerkers van Juwelo zijn uitgesloten van deelname. Hetzelfde geldt voor eerste- en tweedegraads familieleden (§15 van het Duitse belastingwetboek) van deze personen en hun levenspartners. Deelname is alleen toegestaan door persoonlijke registratie van de deelnemer. Deelname via geautomatiseerde procedures (bijvoorbeeld via loterijclubs of loterijdienstverleners) is niet toegestaan. Juwelo behoudt zich in dergelijke gevallen het recht voor om de betrokken deelnemers uit te sluiten. De respectievelijke speelduur is van toepassing.

 3. PRIJS

  Een contante betaling van de prijswaarde of een omruiling van de prijs is uitgesloten. Het recht op de prijs is niet overdraagbaar. Tenzij anders vermeld in de aanbieding, wordt de materiële prijs gratis naar de winnaar gestuurd. Het recht op een prijs vervalt als de winnaar niet bereikbaar is, als de winnaar niet reageert of als de winnaar de prijs niet accepteert. De prijs die Juwelo bij de beschrijving van de wedstrijd uitreikt, al dan niet visueel of mondeling, is niet noodzakelijkerwijs identiek aan het te winnen object.

 4. UITSLUITING VAN DEELNEMERS

  Juwelo behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd. Dit geldt in het bijzonder voor opzettelijke schendingen van de deelnamevoorwaarden of indien deelnemers het deelnameproces of het spel manipuleren of proberen te manipuleren of andere oneerlijke hulpmiddelen gebruiken.

 5. PUBLICATIE VAN NAMEN; PROMOTIE; PROMOTIE

  Juwelo kan de naam van de winnaar publiekelijk bekendmaken in het tv-programma, tenzij de winnaar uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen een publicatie.

 6. MONDELINGE INFORMATIE/ SCHRIFTELIJKE DEELNAMEVOORWAARDEN

  Indien mondelinge informatie in de aanbiedingen inhoudelijk afwijkt van bovenstaande Algemene Voorwaarden voor Deelname of van de voorwaarden voor deelname van individuele loterijen, zijn de bepalingen van de Algemene Voorwaarden voor Deelname of de schriftelijke voorwaarden voor deelname van de betreffende loterij uitsluitend van toepassing met betrekking tot de afwijkende informatie.

 7. GEGEVENSBESCHERMING

  Alle persoonlijke gegevens van de deelnemer worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het uitvoeren en verwerken van de wedstrijd. Ongeoorloofde bekendmaking aan derden zullen niet plaatsvinden, noch zal het worden gebruikt voor reclamedoeleinden. Na afloop van de wedstrijd worden de gegevens van de deelnemers onmiddellijk geblokkeerd en vervolgens binnen de technisch gespecificeerde routines verwijderd. Het staat elke deelnemer vrij om zijn deelname aan de wedstrijd en zijn toestemming voor de opslag en het gebruik van zijn gegevens in te trekken. De intrekking moet worden gestuurd naar "klantenservice@juwelo.nl". Door het verwijderen van de gegevens wordt de deelname aan de loterij en elke volgende trekking uitgesloten.

 8. SLOTBEPALINGEN

  Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. De juridische procedure is uitgesloten.

 9. LOTERIJDIENSTVERLENER

  De aanbieder van de loterij is

  Juwelo Duitsland GmbH
  Erkelenzdamm 59/61
  10999 Berlin

  E-Mail: klantenservice@juwelo.nl

  NL: 02 049 901 58 (+31)
  BE: 03 228 49 17 (+32)

  Bedrijfsleider(s): Annette Freising en Florian Spatz

  HRB 72512 B Charlottenburg Lokaal gerechtshof

  Belastingnummer 29/011/62042

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME "Geluksrad"

1. Prijsuitreiking en organisator: De organisator van het "Geluksrad" (hierna te noemen de prijsuitreiking) is Juwelo Deutschland GmbH, Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlijn (hierna te noemen de organisator). Voor deelname aan de wedstrijd gelden uitsluitend de volgende deelnamevoorwaarden.

2. Deelname

2.1. Elke persoon van 18 jaar of ouder die in de Europese Unie of Zwitserland woont en reeds als klant van Juwelo Deutschland GmbH geregistreerd is, komt in aanmerking om deel te nemen. Medewerkers van de organisator en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.

2.2. Deelname aan de wedstrijd is gratis.

2.3. Deelname aan de wedstrijd vindt plaats via de website www.juwelo.de (hierna te noemen de website).

2.4. Elke persoon die aan de wedstrijd wenst deel te nemen, moet zich registreren met zijn persoonlijke online account en kan vervolgens één keer per dag - zolang de promotie wordt aangeboden - deelnemen aan de prijsvraag door op het Geluksrad te klikken.

2.5. De deelname en de kansen op kortingen worden getrokken volgens vooraf vastgestelde waarschijnlijkheden en zijn op geen enkele wijze afhankelijk van het aankoopgedrag van de betreffende klant in het verleden.

3. Uitvoering en afwikkeling

3.1. Na het aanklikken van het Geluksrad wordt een kortingscode (= de prijs) getrokken volgens de vastgestelde kansen, die geldig is tot het einde van de betreffende dag (d.w.z. tot middernacht) en kan worden ingewisseld aan het einde van het winkelmandje (kassa), rekening houdend met de beperkingen die naast de prijscode zijn aangegeven.

3.2. De gewonnen kortingscode wordt na activering van het Geluksrad op de homepage weergegeven en kan daar tot middernacht van de betreffende dag worden bekeken.

3.3. De aanspraak op de korting is niet overdraagbaar. De korting is niet verschuldigd, noch aanvullend of veranderlijk.

4. Uitsluiting van deelname

4.1. In geval van overtreding van deze deelnamevoorwaarden behoudt de organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van de wedstrijd.

4.2. Voorts behoudt de organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten die gebruik maken van ongeautoriseerde hulpmiddelen of op andere wijze door middel van manipulatie voordelen behalen. Dit is het geval als er bijvoorbeeld automatische scripts, hackertools, Trojaanse paarden of virussen worden gebruikt of als een deelnemer een voordeel verkrijgt via andere ongeoorloofde middelen. Bovendien kunnen onjuiste persoonsgegevens en het gebruik van "valse profielen" tot uitsluiting leiden. In dergelijke gevallen kan de winst ook later worden ingetrokken en/of teruggevorderd.

5. Voortijdige beëindiging of stoppen van het Winspel

De organisator is gerechtigd de wedstrijd voortijdig te annuleren, op te schorten of naar eigen goeddunken te wijzigen indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen die de oorspronkelijke uitvoering van de wedstrijd moeilijker of onredelijker maken voor de organisator. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, ongeoorloofd ingrijpen door derden, technische problemen met hardware of software en schendingen van rechten die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de wedstrijd, in het bijzonder manipulatieve interventie in de loop van de wedstrijd.

6. Gegevensbescherming

De organisator verzamelt en gebruikt de persoonlijke gegevens van de deelnemers uitsluitend voor zover dit wettelijk is toegestaan voor de uitvoering van de wedstrijd. Meer informatie over de aard en omvang van de gegevensverwerking en uw rechten vindt u in onze informatie over gegevensbescherming, die u kunt vinden op https://www.juwelo.nl/klantenservice/privacybeleid/.

7. Aansprakelijkheid van de organisator

De volgende uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid gelden voor de aansprakelijkheid van de organisator voor schade, onverminderd de andere wettelijke voorwaarden voor claims:

7.2. Bovendien is de Organisator aansprakelijk voor lichte nalatige niet-nakoming van wezenlijke verplichtingen, waarvan de niet-nakoming het bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, of voor niet-nakoming van verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de mededinging en waarvan de contractanten regelmatig op de naleving vertrouwen. In een dergelijk geval is de aansprakelijkheid van de organisator echter beperkt tot de voorzienbare schade die kenmerkend is voor het contract.

7.3. De Organisator is niet aansprakelijk voor licht nalatige niet-nakoming van andere dan de hierboven genoemde verplichtingen.

7.4. De hierboven beschreven beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in geval van schade aan leven, lichaam of gezondheid, in geval van een gebrek na het aannemen van kwaliteitsgaranties voor de kwaliteit van een product en in geval van bedrieglijk verborgen gebreken. Aansprakelijkheid op grond van de Productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast.

7.5. De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Organisator geldt ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van vertegenwoordigers en hulppersonen van organisator of haar medewerkers.

8. Notities en voorwaarden van Facebook en Instagram

8.1. Het winspel is niet verbonden met Facebook en/of Instagram en wordt op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook en/of Instagram.

8.2. Deelnemers kunnen niks claimen aan Facebook of Instagram voor deelname aan de loterij of voor het winnen van de loterij.

8.3. Vragen en mededelingen van deelnemers worden uitsluitend aan de organisator gericht en niet aan Facebook of Instagram.

9. Slotbepalingen

9.1. Rechtsmiddelen zijn uitgesloten.

9.2. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het internationaal privaatrecht en het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

9.3 Indien één of meer van deze bepalingen ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

De algemene deelnamevoorwaarden voor winacties van Juwelo Deutschland GmbH zijn van toepassing, met de volgende uitzonderingen:

WINACTIE "MISS JUWELO" OP FACEBOOK

Deelname aan de Miss Juwelo winactie is mogelijk vanaf 01 juni 2023 en de uiterste deelname datum is 15 juni, om 23:59 uur. Er is een sieraad te winnen (artikelnummer 9561PD).

Gedurende de actieperiode plaatst Juwelo een bericht met de officiële wedstrijdhashtag #MissJuweloContest op hun officiële Facebook-pagina.

Om deel te nemen aan de winactie, moet de gebruiker het volgende in acht nemen:

Toegang hebben tot het sociale netwerk "Facebook" met zijn/haar aanmeldgegevens;

De officiële Juwelo Nederland Facebook-pagina volgen door op de "Volgen" knop op dezelfde pagina te klikken;

Reageren op het bericht dat door de organisator is geplaatst met een vrije tekstcommentaar waarin ten minste drie profielen van vrienden worden vermeld (bijv. @vriend1).

De winnaar wordt op 16 juni via een privébericht op zijn/haar Facebook-profiel gecontacteerd om op de hoogte te worden gesteld van de prijs. Inhoud met vulgaire, ongepaste, beledigende, gericht tegen personen, sociale categorieën of religies, of in strijd met de wet, worden niet geaccepteerd. Deelnemers die niet alle vereiste stappen voor de actie hebben gevolgd, worden automatisch uitgesloten van de loting. Elk profiel dat onjuiste informatie bevat of frauduleuze handelingen vertoont, wordt uitgesloten van de loting. Deelname van personen die na de einddatum van de promotie aan de winactie hebben deelgenomen, wordt als nietig beschouwd.

Naar boven

Gegevensbescherming

Om Juwelo optimaal te kunnen tonen en te verbeteren , maken we gebruik van cookies. Door op de knop "Accepteren" te klikken, kunt u akkoord gaan met het gebruik van cookies, afwijzen het gebruik van cookies of beslissen welk type cookies u wilt accepteren. Voor meer informatie over cookies, zie ons privacybeleid.

Accepteer
Bewerken
Trustpilot
nu live